سرپرست دفتر نظارت بر طرح های عمرانی

دکتر جهانگیر خزائی(استادیار گروه عمران)

تلفن: 34274546

ایمیل: j.khazaie@razi.ac.ir