درباره ما


درباره ما

از اینکه بازدید کننده سایت ما هستید بسیار خوشحالیم در این بخش سعی خواهیم کرد اهم فعالیتها و رزومه کاری دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم .
دفتر نظارت بر طرح های عمرانیدانشگاه در راستای تحقق اهداف و سیاست های توسعه دانشگاه رازی و با هدف توسعه فضاهای آموزشی وکمک آموزشی و تامین سرانه های لازم آن در چهارچوب طرح جامع دانشگاه فعالیت مینماید.
بطور کلی دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه وظیفه ی مدیریت، نظارت عالیه بر حسن انجام کار، رسیدگی کارشناسی اسناد مالی و پرداختنی و پیگیری شروع به کار پروژه ها، همچنین تهیه ی طرحهای توسعه دانشگاه و مدیریت مشاوران و پیمانکاران اصلی و فرعی طرح های عمرانی و توسعه غیر خدماتی را بر عهده دارد.

وظایف و فعالیت ها
کسب اطلا عات دقیق و کامل از طرحهای در دست اجرا به منظور تشخیص اولویتها ودفاع از بودجه پیشنهادی طرحها در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مراجع دیگر.
برنامه ریزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی ، پژوهشی ، خدماتی و رفاهی دانشگاه .
نظارت بر اجرای طرحهای مصوب ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و تزئیناتی طبق مقررات مربوطه و تهیه ی گزارشهای لازم در صورت لزوم.
انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرحهای مصوب بر اساس قوانین و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و آیین نامه های معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
همکاری در بررسی طرحهای کالبدی دانشگاه و تطبیق آنها با طرحهای جامع آموزشی مربوط.
شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط به تصویب مراحل مختلف انجام فعالیت های مربوط به طرحها.
برقراری تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذیربط به منظور تهیه و تامین نیاز های مهندسین مشاور و طرحهای عمرانی.
تهیه و تنظیم برنامه ها و طرحهایی که قانوناً اجرای آنها بر عهده ی طرحهای عمرانی دانشگاه می باشد.
تهیه ی گزارش فنی از فعالیت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه.
کارشناسی فنی امور مربوط به املاک و مستغلات دانشگاه و پردیسهای اقماری وپیگیری های لازم به منظور توسعه و گسترش فضاهای کالبدی آن.
جمع آوری آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و ارائه یآنها به مراجع ذیربط، حسب نیاز.
نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت در اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی.
رسیدگی و نظارت بر محاسبات مقدماتی پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور جهت عقدقرارداد اداره می شود.
انجام محاسبات فنی جهت کلیه ی کارهای تاسیساتی، تعمیراتی و تغییراتی.
برقراری ارتباط با سازمانهای ذیربط به منظور تهیه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی مورد نیاز.
تهیه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی موجود دانشگاه در صورت لزوم.
همکاری با مجریان طرحها در مورد مطالعه و تنظیم اصلاحیه ی طرحهای پیش بینی شده.
بررسی و بازدید از طرحهای نیمه تمام و در حال اجرا و تهیه ی گزارشهای لازم.
رسیدگی به صورت وضعیت های ارائه شده و تهیه ی گزارشهای لازم در این مورد.
رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مهندسین مشاور.
بررسی و تصویب پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور تهیه می شود.
شرکت در جلسات مربوط به طرحها و پروژه های تنظیم شده و تهیه گزارش لازم در صورت احتیاج.