شرح وظایف اداره نظارت بر طرح های عمرانی

 

 

معرفی:

کسب اطلاعات دقیق و کامل از طرح های در دست اجرا به منظور تشخیص اولویت ها و دفاع از بودجه پیشنهادی طرح ها در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مراجع دیگر.

 

 

شرح وظایف:

 1. برنامه ریزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی، خدماتی و رفاهی دانشگاه .
 2. نظارت بر اجرای طرح های مصوب ساختمانی، تاسیساتی، طبق مقررات مربوطه و تهیه گزارش های لازم در صورت لزوم.
 3. انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرح های مصوب بر اساس قوانین و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و آیین نامه های معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.
 4. همکاری در بررسی طرح های کالبدی دانشگاه و تطبیق آن ها با طرح های جامع آموزشی مربوط.
 5. شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به تصویب مراحل مختلف انجام فعالیت های مربوط به طرح ها.
 6. برقراری تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذیربط به منظور تهیه و تامین نیاز های مهندسین مشاور و طرح های عمرانی.
 7. تهیه و تنظیم برنامه ها و طرح هایی که قانوناً اجرای آن ها بر عهده طرح های عمرانی دانشگاه می باشد.
 8. تهیه گزارش فنی از فعالیت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه. 
 9. کارشناسی فنی امور مربوط به املاک و مستغلات دانشگاه و پردیس های اقماری و پیگیری های لازم به منظور توسعه و گسترش فضاهای کالبدی آن.
 10. جمع آوری آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای طرح های عمرانی و ارائه آن ها به مراجع ذیربط، حسب نیاز.
 11. نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت در اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی.
 12. رسیدگی و نظارت بر محاسبات مقدماتی پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور جهت عقد قرارداد اداره می شود.
 13. برقراری ارتباط با سازمان های ذیربط به منظور تهیه نقشه های ساختمانی و شبکه تاسیساتی مورد نیاز.
 14. تهیه نقشه های ساختمانی و شبکه تاسیساتی موجود دانشگاه در صورت لزوم.
 15. همکاری با مجریان طرح ها در مورد مطالعه و تنظیم اصلاحیه طرح های پیش بینی شده.
 16. بررسی و بازدید از طرح های نیمه تمام و در حال اجرا و تهیه گزارش های لازم.
 17. رسیدگی به صورت وضعیت های ارائه شده و تهیه گزارش های لازم در این مورد.
 18. رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مهندسین مشاور.
 19. بررسی و تصویب پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور تهیه می شود.
 20. شرکت در جلسات مربوط به طرح ها و پروژه های تنظیم شده و تهیه گزارش لازم در صورت احتیاج.

 

 

شرح وظایف مهندسین گروه فنی

کارشناس ناظر برق:

 • نظارت بر پروژه های عمرانی دانشگاه در سطح استان
 • پیگیری تهیه نقشه و مشخصات تاسیسات برقی پروژه های عمرانی دانشگاه
 • پیگیری متره و برآورد آیتم های تاسیساتی پروژه های احداثی
 • رسیدگی صورت وضعیت های پروژه های عمرانی تحت نظارت
 • پیگیری و نظارت سایر امور محوله تحت نظر مسئول مربوطه

کارشناس ناظر تاسیسات:

 • نظارت بر پروژه های عمرانی دانشگاه در سطح استان
 • پیگیری تهیه نقشه و مشخصات تاسیسات مکانیکی پروژه های عمرانی دانشگاه
 • پیگیری متره و برآورد آیتم های تاسیساتی پروژه های احداثی
 • رسیدگی صورت وضعیت های پروژه های عمرانی تحت نظارت
 • پیگیری و نظارت سایر امور محوله تحت نظر مسئول مربوطه

کارشناس ناظر ساختمان:

 • نظارت بر پروژه های عمرانی دانشگاه در سطح استان
 • پیگیری تهیه نقشه و مشخصات سازه ای پروژه های عمرانی دانشگاه
 • پیگیری متره و برآورد آیتم های ساختمانی پروژه های احداثی
 •  رسیدگی صورت وضعیت های پروژه های عمرانی تحت نظارت
 • پیگیری و نظارت سایر امور محوله تحت نظر مسئول مربوطه

کارشناس ناظر معماری:

 • نظارت معماری بر پروژه های عمرانی دانشگاه در سطح استان
 • پیگیری تهیه نقشه و مشخصات معماری و تاسیساتی پروژه های عمرانی دانشگاه
 • پیگیری متره و برآورد آیتم های ساختمانی و تاسیساتی پروژه های عمرانی
 •  طراحی معماری کلیه پروژه های احداثی در صورت عدم مشاور