زمین چمن مصنوعی دانشگاه - display-page


زمین چمن مصنوعی دانشگاه


دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت منابع در جهت دستیابی به اهداف پایداری در خوابگاه پسران از چمن مصنوعی به جای چمن طبیعی برای زمین فوتبال به مساحت ۱۱۲۴ متر مربع استفاده کرده است.

 

دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت منابع در جهت دستیابی به اهداف پایداری در خوابگاه پسران از چمن مصنوعی به جای چمن طبیعی برای زمین فوتبال به مساحت ۱۱۲۴ متر مربع  استفاده کرده است.

 

دکتر جهانگیر خزایی سرپرست دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی، ازجمله مزایای استفاده از چمن مصنوعی به جای چمن طبیعی موارد زیر را برشمرد:

 

  • سبب عدم نیاز به آب و کاهش بسیاری از هزینه های  مربوط به آماده سازی، کاشت و نگهداری زمین از جمله هزینه های بذر و کاشت، کود و آبیاری و سیستم آبرسانی، وجین و چمن زنی، سم و دفع آفات، ترمیم و اصلاح و تجدید کاشت می شود؛
  • یکنواختی سطح زمین در تمامی ابعاد و سطوح زمین و استفاده دائمی از آن.