نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست دفتر


سرپرست دفتر نظارت بر طرح های عمرانی
دکتر جهانگیر خزائی(استادیار گروه عمران)
تلفن: 34274546
ایمیل: j.khazaie@razi.ac.ir