فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) فهرست بهایی تعمیر و نگهداری ساختمان‌های پردیس‌های طاق‌بستان و کشاورزی دانشگاه رازی - display-page


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) فهرست بهایی تعمیر و نگهداری ساختمان‌های پردیس‌های طاق‌بستان و کشاورزی دانشگاه رازی


دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) فهرست بهایی تعمیر و نگهداری ساختمان‌های پردیس طاق‌بستان در قالب یک قرارداد و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در قالب قرارداد دیگر به شماره‌های  ۲۰۹۸۰۰۳۴۵۴۰۰۰۰۲۰  و  ۲۰۹۸۰۰۳۴۵۴۰۰۰۰۲۱  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۸ صبح می‌باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ مهلت زمانی ارسال پاکت‌های پیشنهاد:  ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ زمان بازگشایی پاکت‌ها:  دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰ صبح مبلغ برآورد مناقصه پردیس طاق‌بستان: ۱۸.۱۷۵.۷۳۴.۱۲۷ ریال مبلغ برآورد مناقصه پردیس کشاورزی: ۱۷.۸۳۵.۳۱۷.۰۱۶ ریال گرید موردنیاز: ابنیه یا تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۲۴-۰۸۳

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) فهرست بهایی تعمیر و نگهداری ساختمان‌های پردیس طاق‌بستان در قالب یک قرارداد و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در قالب قرارداد دیگر به شماره‌های ۲۰۹۸۰۰۳۴۵۴۰۰۰۰۲۰ و ۲۰۹۸۰۰۳۴۵۴۰۰۰۰۲۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۸ صبح می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

مهلت زمانی ارسال پاکت‌های پیشنهاد: ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

زمان بازگشایی پاکت‌ها: دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰ صبح

مبلغ برآورد مناقصه پردیس طاق‌بستان: ۱۸.۱۷۵.۷۳۴.۱۲۷ ریال

مبلغ برآورد مناقصه پردیس کشاورزی: ۱۷.۸۳۵.۳۱۷.۰۱۶ ریال

گرید موردنیاز: ابنیه یا تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۲۴-۰۸۳