نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پرسنل

لیست مشخصات کارگروه طرح جامع دانشگاه رازی کرمانشاه

مسئول کارگروه طرح جامع دانشگاه:                                             

نام ونام خانوادگی: امیرپروینی

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته های تحصیلی: معماری-عمران-شهرسازی

مشاور طرح جامع رئیس دانشگاه:

نام ونام خانوادگی: بیژن کلهرنیا

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شهرسازی

عضوکمسیون تخصصی کارگروه طرح جامع دانشگاه:

نام ونام خانوادگی: محسن زاهدی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: عمران

عضوکمسیون تخصصی کارگروه طرح جامع دانشگاه:

نام ونام خانوادگی: محمدشریفی پور

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: عمران

عضوکمسیون تخصصی کارگروه طرح جامع دانشگاه:

نام ونام خانوادگی: سیدوهاب الدین مکی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: برق

عضوکمسیون تخصصی کارگروه طرح جامع دانشگاه:

نام ونام خانوادگی: حمدی عبدی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: برق

عضوکمسیون تخصصی کارگروه طرح جامع دانشگاه:

نام ونام خانوادگی: مهراد پاک نژاد

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مکانیک

عضوکمسیون تخصصی کارگروه طرح جامع دانشگاه:

نام ونام خانوادگی: فرزاد ویسی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مکانیک

عضوکمسیون تخصصی کارگروه طرح جامع دانشگاه:

نام ونام خانوادگی: امیر رجب زاده

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: کامپیوتر

عضوکمسیون تخصصی کارگروه طرح جامع دانشگاه:

نام ونام خانوادگی: محمود احمدی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: کامپیوتر

عضوکمسیون تخصصی کارگروه طرح جامع دانشگاه:

نام ونام خانوادگی: سعیدمرادی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: معماری

عضوکمسیون تخصصی کارگروه طرح جامع دانشگاه:

نام ونام خانوادگی: مجیدرستمی

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: معماری