تماس باماتلفن: 34274546-083
فکس: 34274570-083

Razi.DaftarFani@ Gmail.com
Razi_DaftarFani@ yahoo.com


آدرس : کرمانشاه - باغ ابریشم - مجتمع دانشگاه رازی - دفترنظارت برطرحهای عمرانی